VDO กล้องหน้ารถ นิมมาน ซอย 13 เช้า 01/08956

VDO กล้องหน้ารถ ถนนนิมมานหน้าร้าน Happy Hut และ นิมมานซอย 13 เช้า 01/09/56


ระเบียงกาแฟดอยช้าง นิมมานซอย 13 เชียงใหม่

ระเบียงกาแฟดอยช้าง นิมมานซอย 13 เชียงใหม่ เป็นร้านเล็กๆ อยู่ข้างโรงแรมกรีนพาเลส ฝั่งนิมมาน ซอย 13 น้องคนเฝ้าร้่นมี service mind ดีกาแฟ มาพร้อมกับน้ำเปล่า ^^ กาแฟหอมดีครับ

ร้านกาแฟดอยช้าง นิมมาน ซอย 13 เชียงใหม่
ร้านกาแฟดอยช้าง นิมมาน ซอย 13 เชียงใหม่
ร้านกาแฟดอยช้าง นิมมาน ซอย 13 เชียงใหม่
ร้านกาแฟดอยช้าง นิมมาน ซอย 13 เชียงใหม่


ร้านกาแฟดอยช้าง นิมมาน ซอย 13 เชียงใหม่
ร้านกาแฟดอยช้าง นิมมาน ซอย 13 เชียงใหม่